Εταιρική Ευθύνη

Η ΕΥΡΩΨΥΚΤΙΚΗ DESIGN Α.Ε.B.E, συνεπής με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης της κοινωνίας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό σκέλος των αξόνων “κοινωνία – περιβάλλον – οικονομία” αναγνωρίζοντας την βαρύτητα του κοινωνικού της ρόλου, ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Οι αξίες μας

 • Πιστεύουμε στην ομαδική εργασία
 • Εμπιστευτικότητα
 • Σεβασμός στις επιθυμίες του πελάτη
 • Συνέπεια σε αυτά που υποσχόμαστε
 • Γρήγορες, απλές και λειτουργικές λύσεις
 • Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με γνώμονα τις αρχές:
  • της ίσης μεταχείρισης
  • της διαφορετικότητας
  • της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της
  • της βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών και σχέσεων
  • της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας και
  • της αποφυγής συνεργασίας με χώρες, επιχειρήσεις ή πρόσωπα που υποθάλπουν τη βία και την τρομοκρατία
  • Οι Άνθρωποί μας αποτελούν κεφάλαιο της εταιρείας
  • Φροντίδα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
   • Διοίκηση και εργαζόμενοι εργάζονται συστηματικά για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας θεωρούνται ζωτικής σημασίας για το επιτυχημένο και βιώσιμο μέλλον της Εταιρίας και έχουν άμεση επίδραση σε θέματα όπως η ικανοποίηση των εργαζομένων, η ευημερία, η ποιότητα της εργασίας και η εταιρική κουλτούρα.
  • Σεβασμός για το περιβάλλον, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας πολιτικές για το περιβάλλον στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευθύνης.

Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής διαχείρισης επικεντρώνεται

 • Στη συνεχή βελτίωση του συστήματος, ακολουθώντας τη σχετική νομοθεσία
 • Στην αποτίμηση άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της  στο περιβάλλον
 • Στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων
 • Στον εξορθολογισμό των επαγγελματικών μετακινήσεων
 • Στην αποτελεσματική διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
 • Στην εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες
 • Στην διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος